Riita-asioiden oikeudenkäynneissä on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, asuntokaupan virheestä tai -purusta, sopimuksen pätevyydestä, työsopimusriita-asiasta, huoneenvuokra-asiasta, velkomusasiasta tai mistä tahansa yksityisten välisistä riidoista tai sopimuksista. Riita-asia seuraa sellaisesta yksityisoikeudellisesta oikeussuhteesta, jonka olosuhteesta tai sisällöstä osapuolilla on eri näkemys. Riidan seurauksena asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Riita-asian oikeudenkäynti tulee vireille kirjallisella haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa kantaja esittää, mitä hän vaatii ja millä perusteella. Haastehakemukseen on liitettävä se sopimus tai muu asiakirja, johon kantaja vetoaa. Kantajan on myös ilmoitettava asiaan liittyvät todistajat.

Jos vastaaja kiistää kanteen, käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa. Tämä tapahtuu suullisen valmistelun istunnossa, johon riidan osapuolet kutsutaan. Valmisteluistunnossa tuomari selvittää ne seikat, joista osapuolet ovat riidassa erimielisiä. Jos istunnossa päästään sovintoon, käräjäoikeus vahvistaa sen, jolloin asia on lopullisesti ratkaistu. Mikäli sovintoon ei päästä, suullinen valmistelu päättyy ja asia siirretään pääkäsittelyyn.

Riita-asian oikeudenkäynnissä ratkaisu eli tuomio annetaan joko heti pääkäsittely istunnon jälkeen tai myöhemmin kansliassa.

Suosittelemme, että näissä asioissa maallikolla on aina asianajaja avustajanaan Tammer-Juristeilta. Näin varmistetaan se, että asian materiaalinen totuus tulee ratkaisevaksi, eikä asiaa hävitä esimerkiksi muotosäännösten takia. Oikeudenkäynteihin voidaan useimmiten käyttää ns. oikeusturvavakuutusta, jolloin vakuutusyhtiö maksaa pääosan asianajokuluista. Myös oikeusapu eli maksuton oikeudenkäynti on käytettävissä oikeudenkäynneissä.

gavel