Asianajotoimistomme avustaa teitä kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Kun perunkirjoitus on pidetty, mahdollinen ositus on suoritettu ja pesä on selvitetty, voidaan suorittaa perinnönjako. Perinnönjako voidaan toteuttaa määrämuotoisena sopimusjakona tai mikäli perilliset eivät pääse sovintoon pesän jakamisesta, käräjäoikeudelta voidaan pyytää pesänjakajan määräystä Tällöin perinnönjaon toteuttaa käräjäoikeuden määräämä puolueeton pesänjakaja. Perittävä ei voi kokonaan sivuuttaa perillisiään testamentilla, vaan rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan perittävän jälkeen. Lakiosaa voivat vaatia rintaperilliset eli perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset.

Testamentti on kuoleman varalta tehty tiukan määrämuotoinen oikeustoimi. Testamentin laatimista säätelee perintökaari ja lain vaatimaa muotoa on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Testamentti on ainoa tapa tehokkaasti määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä testamentin tekijän kuoleman jälkeen.

Testamentin laadinnassa on erittäin suositeltavaa käyttää apuna Tammer-Juristien asiantuntijoita.

books-glasses