Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Vahingonkorvaukset-

Vahingonkorvaus

Avustamme vahingonaiheuttajaa vahingonkorvausvastuun selvittämisessä sekä vahingonkärsijää vahingonkorvausvaatimuksen laatimisessa. Sekä vahingonkorvauksien oikeudenkäynneissä että oikeuden ulkopuolella käytävissä neuvotteluissa.

Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy henkilön tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta ja oikeussuhteessa sopimusrikkomuksesta. Mikäli vahingonkärsineen ja vahingonaiheuttajan välillä on sopimussuhde, noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Periaatteen sisältönä on saattaa vahingonkärsinyt siihen asemaan, jossa hän olisi ollut, mikäli vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Tyypillisiä hoitamiamme asioita ovat:

  • asianomistajan korvausvaatimukset rikosasiassa
  • työntekijän sopimuskumppaneille aiheuttamat vahingot
  • palvelun tarjoajan sopimuskumppanille tai sivulliselle aiheuttamat vahingot
  • potilasvahinkoasiat
  • julkisyhteisön työntekijän aiheuttamat vahingot; ja
  • talvella liukastumisesta aiheutuneet vahingot.

Rikosasioissa korvausvaatimukset voivat liittyä esimerkiksi varastettuun tai rikottuun omaisuuteen, vammojen ja sairauden hoitoon liittyviin kuluihin, fyysiseen kipuun ja särkyyn, henkiseen kärsimykseen, ansionmenetykseen, oikeudenkäyntikuluihin sekä pysyvään tai tilapäiseen haittaan, joka on aiheutunut fyysisestä vammasta. Tuomioistuin voi määrätä rikoksen tekijän maksamaan korvauksia. Autamme korvausten perinnässä.

Korvaus kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä

Lain mukaan surmansa saaneen vanhemmilla, lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet.

Vahingonkorvauksen sovittelu

Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos vahingonkorvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Vahingonkorvaus voidaan kohtuuden mukaan sovitella myös silloin, kun vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai kun muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

Asianajajasovittelu

Asianajajasovittelua voidaan käyttää kaikissa riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Myös laajoja ja vaikeita riita-asioita voidaan sovitella tehokkaasti. Toisaalta asianajajasovittelulla voidaan usein kohtuullisin kustannuksin ratkaista myös suppeita ja yksinkertaisia riita-asioita, jotka olisivat intressiltään liian pieniä oikeudenkäyntiin vietäviksi.

Liike-elämän riita-asioiden lisäksi asianajajasovitteluun sopivat hyvin esimerkiksi asuntokauppaa, työsuhteita ja perintöoikeudellisia kysymyksiä koskevat asiat.
Asianajajasovittelu on aina vapaaehtoista ja perustuu osapuolten keskinäiseen sopimukseen sovittelun käyttämisestä. Sopimus asianajajasovittelun käyttämisestä voidaan tehdä riidan syntymisen jälkeen tai sopimalla jo ennalta, että mikäli sopimusosapuolille syntyisi riitaa, asia ratkaistaan asianajajasovittelussa.

Asianajajasovittelun osapuolet voivat yhdessä ottaa yhteyttä haluamaansa Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkittyyn sovittelijaan. Toimistomme asianajaja Janne Nuutinen on Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija. Ota yhteyttä!