Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat, kuntayhtymät, kirkko, seurakunnat, valtion liikelaitokset ja muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Suomessa julkisista hankinnoista säädetään hankintalaissa. Europan Unionissa hankintoja säännellään niin kutsutuilla hankintadirektiiveillä

Pääperiaatteena julkisissa hankinnoissa on avoimuus, tasapuolisuus ja julkisuus.

Kun julkisyhteisö tekee hankintoja, sen on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Julkiset hankinnat tulee aina tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Siksi on tärkeää, että paitsi julkisyhteisöt, myös tavaroiden tai palveluiden tarjoajat (yritykset) hallitsevat hankintaprosessin.

Me Tammer-Juristeilla annamme vahvaa hankintalainsäädännön osaamistamme niin julkisyhteisöjen kuin tavaroiden- ja palveluiden tarjoajien hyväksi!