Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Oikeudenkäynnit-

Oikeudenkäynnit

Riita-asioiden oikeudenkäynneissä on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta tuomioistuimessa.

Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, asuntokaupan virheestä tai -purusta, sopimuksen pätevyydestä, työsopimusriita-asiasta, huoneenvuokra-asiasta, velkomusasiasta tai mistä tahansa riidoista tai sopimuksista.

Riita-asia seuraa sellaisesta yksityisoikeudellisesta oikeussuhteesta, jonka olosuhteesta tai sisällöstä osapuolilla on eri näkemys. Riidan seurauksena asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Riita-asian oikeudenkäynti tulee vireille käräjäoikeudelle lähetettävällä kirjallisella haastehakemuksella. Haastehakemuksessa kantaja esittää, mitä hän vaatii ja millä perusteella. Haastehakemukseen on liitettävä sopimus tai muu asiakirja, johon kantaja vetoaa. Kantajan on myös ilmoitettava haastehakemuksessa asiaan liittyvät todistajat.

Vastaajan kiistäessä kanteen käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa, johon kutsutaan riidan kaikki osapuolet. Valmisteluistunnossa tuomari selvittää seikat, joista osapuolet ovat riidassa erimielisiä. Mikäli istunnossa päästään sovintoon, käräjäoikeus vahvistaa sovinnon. Täten asia on lopullisesti ratkaistu. Mikäli sovintoon ei päästä, suullinen valmistelu päättyy, ja asia siirretään pääkäsittelyyn.

Riita-asian oikeudenkäynnissä ratkaisu eli tuomio annetaan joko heti pääkäsittely istunnon jälkeen tai myöhemmin kansliassa. Oikeudenkäynteihin voidaan useimmiten käyttää ns. oikeusturvavakuutusta, jolloin vakuutusyhtiö maksaa pääosan asianajokuluista. Myös oikeusapu eli maksuton oikeudenkäynti on käytettävissä oikeudenkäynneissä.