Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, kirkko ja seurakunnat, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisten hankintojen tekemistä sääntelevät Suomessa hankintalait. Euroopan Unionissa hankintoja sääntelevät ns. hankintadirektiivit.

Pääperiaatteena julkisissa hankinnoissa on avoimuus, tasapuolisuus sekä julkisuus. Kun julkisyhteisö tekee hankintoja, sen on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Koska julkisia hankintoja säädellään tarkoin laeilla ja direktiiveillä, julkisen hankinnan toteuttaminen noudattaa aina pääpiirteittäin samaa kaavaa: hankintaprosessia. Julkiset hankinnat tulee aina tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Siksi on tärkeää, että paitsi julkisyhteisöt, myös tavaroiden tai palveluiden tarjoajat (yritykset) hallitsevat hankintaprosessin.

Tammer-Juristit tarjoaa vahvaa hankintalainsäädännön osaamistaan niin julkisyhteisöjen kuin tavaroiden- ja palveluiden tarjoajienkin hyväksi.

document-form